Våra Tjänster

Vi erbjuder och utför följande tjänster:
 • Sotning
 • Brandskyddskontroll
 • Kontroller utav eldstäder, rökkanaler samt imkanaler
 • Rensning utav ventilationssystem
 • Installationsbesiktningar, statusbesiktningar, överlåtelsebesiktning i samband med försäljning
 • Täthetsprovning utav rökkanaler
 • Råd och anvisningar i eldningsteknik
SOTNING

Som ett led i samhällets förebyggande åtgärder mot uppkomst utav  brand så rengör vi alla typer utav eldstäder och skorstenar. Beroende på vilken eldstad man har, vad som eldas och hur ofta den nyttjas så är sotningsintervallen olika. Det är alltid du som fastighetsägare/nyttjanderättshavare utav eldstaden som  är skyldig att avisera den ändring som kan komma att påverka sotningsfristen. 
 
Har du några funderingar kring sotningsfristen, tveka inte att höra av dig till oss.

BESIKTNING AV ELDSTÄDER

Vi på Vimmerby Sotningsdistrikt AB har en rad efterfrågade tjänster som kräver kompetens och erfarenhet. En utav dessa är besiktningar utav installerade eldstäder. En installationsbesiktning utav den installerade eldstaden skall i regel utföras utav din nya eldstad och ett slutbevis skall utfärdas utav kommunens plan och bygglovavdelning innan du får börja elda.

Vi på Vimmerby Sotningsdistrikt AB är certifierade enligt SSR GODKÄND BESIKTNING.
SSR GODKÄND BESIKTNING är sedan 2010 världens första kvalitetssäkrade besiktningskoncept utav eldstäder och rökkanaler. Besiktningen utförs enligt den branschstandard som syftar till att våra besiktningar skall utföras på ett så likvärdigt sätt som möjligt oavsett vem som utför besiktningen eller vart i landet den utförs.

Vad gäller vid byte utav eldstad?
Om du har bestämt dig för att skaffa en braskamin, öppen eldstad eller liknande är första steget att alltid göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Detta gäller även om du ska installera eller byta braskamin/spisinsats eller om bytet kan leda till ändrade eldningsförhållanden, rökgastemperaturer eller andra väsentliga förändringar utav eldstadens funktion.

VENTILATION

Vimmerby Sotningsdistrikt AB utför rensning utav ditt ventilationssystem, stort som smått.

BRANDSKYDDSKONTROLL

Den 1 jan 2004 ersattes den tidigare sotningslagen med den nya lagen om skydd mot olyckor - LSO2003:778, där anges att kommunen skall i brandförebyggande syfte  ansvara för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontrollen får endast utföras utav den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister och felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

 • Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen skall ske med intervall som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fastställt.

IMKANALSRENSNING

Vi på Vimmerby Sotningsdistrikt AB utför lagstadgad rensning utav Imkanaler i storkök.

Producerad av
crossmenu